Sağlık

Aile Hekimlerine İhtar Puanı Almama Şartı Düzenlemesinin Yürütmesi Durduruldu

Aile Hekimleri Sözleşme Feshi Şoku Yaşıyor !

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aile hekimlerine tavan ücretin %42’si oranında bir “destek ödemesi” yapılacağına ilişkin yapılan düzenleme hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.  25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlemeye göre bunun koşulu olarak İhtar Puanı Cetveli’ne göre herhangi bir ihtar puanı almamış olmak aranacak; belirli ihtar puanları alanlara ise bir aydan üç ay kadar süreyle destek ödemesi verilmeyecekti. Bu koşulun hukuka aykırı olduğundan bahisle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından dava açılmıştı. TTB, dava neticesinde aile hekimlerine tavan ücretin %42’si oranında bir “destek ödemesi” yapılacağına ilişkin yapılan düzenleme hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu. 

Danıştay Yürütmeyi Durdurdu

TTB, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Danıştay 2. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin E.2022/43 E. K.2022/81 sayılı kararında aile hekimliği sözleşmesinin feshine ilişkin düzenlemelerin yasa ile yapılmamasının yasama yetkisinin devredilmezliği kuralı ile bağdaşmadığı ve Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali üzerine verilen Danıştay 2. Dairesi’nin 2021/17470 E. sayılı kararı ile sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesine ilişkin hükümlerle yaptırım konusu eylemlere ve bunlara yönelik ihtar puanlarına ilişkin düzenlemenin yönetmelikle yapılması hukuka aykırı bulunarak bu düzenlemelerin ve İhtar Puanı Cetvelinin tümünün yürütmesinin durdurulduğu, İhtar Puanı Cetveli’nin hukuka aykırı bulunması karşısında aile hekimlerine destek ödemesi yapılmasının ihtar puanı almamış olması şartına bağlanmasının ve bu ek ödemenin uygulanma imkanı kalmayan ihtar puanları ile orantılı olarak belirli bir süre yapılmamasını düzenleyen hükümlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 18. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine eklenen (11) nolu alt bendinin 2. cümlesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan” ibaresinin ve aynı alt bendin “Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz” şeklindeki 3. cümlesinin yürütmesini durdurdu.” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  Sıcaklarda Güneşin Zararlarından Korunun

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu